Nabava i financijsko poslovanjeNABAVA


Odluka o pokretanju postupka nabave za Uredski materijal i Materijal za čišćenje i održavanje
Dokumentacija za provedbu postupka nabave_Materijal za čišćenje i održavanje

OBRAZAC - Troškovnik materijal za čiščćenje i održavanje Grupa I - 2024.xls


OBRAZAC - Troškovnik materijal za čiščćenje i održavanje Grupa II - 2024.xls


OBRAZAC - Troškovnik materijal za čiščćenje i održavanje Grupa III - 2024.xls


Dokumentacija za provedbu postupka nabave_Uredski materijal.pdf

OBRAZAC - Troškovnik uredski materijal Grupa I - 2024.xls


OBRAZAC - Troškovnik uredski materijal Grupa II - 2024.REGISTAR ugovora JEDNOSTAVNE nabave za 2024.REGISTAR ugovora NEPOSREDNO ugovaranje za 2024.


REGISTAR ugovora jednostavne nabave za 2023


REGISTAR ugovora neposredno ugovaranje za 2023

Odluka o izmjeni odluke o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave


Odluka o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave

objava o sukobu interesa u javnoj nabavi

FINANCIJSKO POSLOVANJE
ODLUKA o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda.pdf.
Procedura stvaranja ugovornih obaveza.doc

Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanje po računima.doc

Procedura naplate potraživanja.docx

2024.

PLAN NABAVE ZA RADOVE, ROBU I USLUGE U 2024. GODINI


Izmjena i dopuna Plana nabave za 2024. 

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA ZA 2024. i PROJEKCIJE ZA 2025. i 2026
.

Financijski plan proračunskog korisnika za 2024. i projekcije za 2025. i 2026.xlsx


Obrazloženje financijskog plana za 2024. i projekcija za 2025. i 2026.pdf

Financijski izvještaj za 2023.xlsx


REFERENTNA STRANICA -GFI 2023.


BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2023.


Izvještaj o trošenju sredstava za siječanj 2024.xlsx


Izvješće trošenja sredstava proračuna za veljaču 2024.xlsx

Izvješće o trošenju sredstava proračuna za ožujak 2024.xlsx

Izvješće o trošenju sredstava Proračuna za travanj 2024.xlsx


2023.
RVI 1-6 2023.pdf

RVI 1-6 2023).xls


RVI 1-6 2023.pdf


RVI 1-6 2023.xls


Financijski plan za 2023.pdf


Plan nabave za radove, robu i usluge za 2023.pdf

Financijski plan za proračunskog korisnika 2023. i projekcije za 2024. i 2025.xlsx

Obrazloženje financijskog plana za 2023.godinu.docx

Realizacija proračuna za 2022.godinu.pdf


Realizacija proračuna za 2022.godinu.pdf

2022.

BILJEŠKE_2022.doc


FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2022. GODINU.xlsx

Financijski plan 2022.pdf

© 2024 Vrtić Šegrt Hlapić. Sva prava pridržana.