Javna nabava i financijsko poslovanje
Odluka o pokretanju postupka nabave-UREDSKOG MATERIJALA I MATERIJALA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.pdf


DOKUMENTACIJA ponude -UREDSKI MATERIJAL.pdf


OBRAZAC - Troškovnik uredski materijal 2021.xls


DOKUMENTACIJA ponude -MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.pdf


OBRAZAC - Troškovnik materijal za čiščćenje i održavanje 2021. za ponuđače.xlsx


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI.pdf

Interni akt bagatelne nabave.docx

Interni akt bagatelne nabave, dopuna.docx

OBJAVA O SUKOBU INTERESA U JAVNOJ NABAVI.pdf

Registar Ugovora za 2021 godinu.pdf

1 REGISTAR ugovora jednostavne nabave za 2020.pdf

2 REGISTAR ugovora jednostavne nabave za 2020.pdfPlan nabave za radove , robu i usluge u 2021. godini.pdfOdluka o pokretanju postupka nabave i imenovanju ovlašatenih predstavnika za provedbu postupka.pdf

Dokumentacija za provedbu postupka nabave Smrznuta riba i riblji proizvodi.pdf


Obrazac troškovnika - Smrznuta riba i riblji proizvodi 2021 za ponuđače.xl

Dokumentacija za provedbu postupka nabave Ostale namirnice.pdf

Obrazac troškovnika - Ostale namirnice 2021 za ponuđače.xlsx

Plan nabave za radove, robu i usluge u 2020. godini.pdf

Izmjena Plana nabave za 2020. godinu.pdf

Odluka o pokretanju postupka nabave-UREDSKOG MATERIJALA I MATERIJALA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

DOKUMENTACIJA ponude -UREDSKI MATERIJAL.pdf
Troškovnik uredski materijal 2020 za ponuđače.xls

DOKUMENTACIJA ponude -MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.pdf

Troškovnik materijal za čiščćenje i održavanje 2020 za ponuđače.xls

Odluka o pokretanju II ponovljenog postupka KRUH I KRUŠNI PROIZVODI.pdf
DOKUMENTACIJA -Kruh i krušni proizvodi PONOVLJENI POSTUPAK.pdf
Obrazac troškovnika -KRUH I KRUŠNI PROIZVODI 2020 ponovljeni postupak.xlsx

DOKUMENTACIJA -mesne prerađevine.doc
Obrazac troškovnika Mesne prerađevine 2020 za ponuđače.xls

DOKUMENTACIJA -ostale namirnice i sir.doc
Obrazac troškovnika - Sir 2020 za ponuđače.xls
Obrazac troškovnika - Ostale namirnice 2020 za ponuđače.xlsx

DOKUMENTACIJA -smrznuta riba.doc

Obrazac troškovnika - Smrznuta riba i riblji proizvodi 2020 za ponuđače.xlsxFINANCIJSKO POSLOVANJE


Procedura stvaranja ugovornih obaveza.doc

Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanje po računima.doc

Procedura naplate potraživanja.docx

2021
Financijski plan za 2021.pdf

2020
Financijski plan za 2020. godinu.pdf


*********************************************************************************

2019

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU.pdf

PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU.pdf

2018
IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018..pdf

IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2018..pdfFINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU.pdf

PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU.pdf


****************************************************************************

/Financijsko izvješće za razdoblje 01.01.2016-31.12.2016..pdf

/FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU.pdf

PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU.pdf

/IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2017. GODINU.pdf


 

© 2021 Vrtić Šegrt Hlapić. Sva prava pridržana.