Javna nabava i financijsko poslovanje


DOKUMENTACIJA ponude -UREDSKI MATERIJAL I grupa.pdf


OBRAZAC - Troškovnik uredski materijal 2022 za ponuđače grupa I.xls
Odluka o pokretanju postupka nabave-UREDSKOG MATERIJALA I MATERIJALA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.pdfDOKUMENTACIJA ponude -UREDSKI MATERIJAL.pdf

OBRAZAC - Troškovnik uredski materijal 2022 za ponuđače.xls


DOKUMENTACIJA ponude-MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.pdf

OBRAZAC - Troškovnik materijal za čiščćenje i održavanje 2022 za ponuđače.xls

ODLUKA o pokretanju postupka- smrznuta riba i ostale namirnice docx.pdfDOKUMENTACIJA -smrznuta riba.pdf
Troškovnik -Smrznuta riba i riblji proizvodi.xlsx


DOKUMENTACIJA -ostale namirnice.pdf
Troškovnik -Ostale namirnice za 2022.xlsx

*****************************************************************************************************************
Odluka o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave.pdf

Interni akt bagatelne nabave.docx

Interni akt bagatelne nabave, dopuna.docx


objava o sukobu interesa u javnoj nabavi.pdf

Registar ugovora za 2022.godinu.pdf


Plan nabave za 2022.godinu.pdfOdluka o pokretanju postupka nabave-UREDSKOG MATERIJALA I MATERIJALA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.pdf

DOKUMENTACIJA ponude -UREDSKI MATERIJAL.pdfFINANCIJSKO POSLOVANJE


Procedura stvaranja ugovornih obaveza.doc

Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanje po računima.doc

Procedura naplate potraživanja.docx

2021

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2021.xls


Bilješke uz financijsko izvješće.pdf

Financijski plan za 2021.pdf

 

© 2022 Vrtić Šegrt Hlapić. Sva prava pridržana.